World Islamic Mission :: bevegelsen :: Intervju :: om prosjektet

World Islamic Mission

Åkebergveien 28 B  (T. 22 03 31 00)

  • Medlemmer (verdensbasis): 1,3 milliarder
  • Medlemmer (Norge): 70 000
  • Medlemmer (menighet): -
  • Hjemmeside: www.wim.no

Se også:

Av Victoria Berge, Mi My Tu Le, Nojoud Koubaa og Hannah Younas Barkat (24. september 2004)

 

World Islamic Mission

 

Med en gang du beveger deg i retning mot moskeen til World Islamic Mission, vil du bli overveldet av den orientalske stilen som preger bygningen. To minareter, som strekker seg høyt opp, er tydelige å se. I hovedsalen vil du trolig legge merke til den store kronen som henger, imens man beundrer den nydelige arabiske kalligrafien, som skal framstille ord fra Koranen.   

World Islamic Mission ble etablert i Oslo i oktober 1984 av muslimer med pakistansk bakgrunn, og var dermed den fjerde muslimske menigheten i Oslo. I 1995 ble menigheten flyttet til sine nåværende lokaler i Åkebergveien. WIM Norge har en betydelig rolle som en muslimsk menighet. I tillegg til å være en religiøs organisasjon, er WIM også en sosial organisasjon. WIM prøver å gi muslimer et sted å be, samtidig som de vil fremme islams filosofi og Koranens lære blant sine medlemmer, og feire de historiske og religiøse begivenhetene i islam.

Åkebergveien

Moskeen i Åkebergveien 28B

Før vi går videre til intervjuet er det greit å få et innblikk i hva islam egentlig går ut på.

Islam er et arabisk ord. Dets opphav kommer fra det arabiske verbet salima som blant annet betyr det å være sikker for, i fred for, ubedervet. Islam betyr også hengivelse og overgivelse.

Islam innebærer det at man skal hengi seg til Allah og tilbe ham alene, på denne måten vil man oppnå et godt liv i dette livet og sjelefred og glede i det neste livet. For å nå dette må hver og en muslim bygge sitt liv på tro, ord og handling, noe som står i harmoni med hverandre. Ordet muslim er også arabisk. Det har samme opphav som ordet islam. En muslim skal bare tilbe Allah, og ikke tilbe andre enn ham. Mange kaller muslimer for muhammedanere, dette er fullstendig feil, fordi dette ordet kan gi inntrykk av at muslimer tilber Muhammed, profeten, noe som er strengt forbudt. Allah er alle profetenes Gud. Noa, Abraham, Moses og Jesus er noen av Allahs profeter. Allah er det arabiske ord for Gud. Elah er det hebraiske ord for Gud.  Profeten Muhammed er den siste og avgjørende profet i følge islam.

 

De fem søyler:

 

Islamsk tro bygger på fem søyler:

Trosbekjennelsen:

Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen

Å erklære at man er muslim skjer ved at man sier Ash-shahadah (trosbekjennelsen): Ash-hadu al-la ilaha illa Allah wa sh-hadu anna Muhammadan rasoul u-Allah. (Jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Muhammad er Hans sendebud). Dette kalles også ash-shahadatan (de to trosbekjennelsene) fordi den består av to deler. Dette innebærer at man må tjene Allah alene. Profeten derimot skal vise, gjennom sitt liv og sin lære, hvordan menneskeheten kan gjøre det. 

 

Bønnen

Bønnen

Bønnen

er den nest viktigste av islams fem søyler. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn. En sier alltid fram suraer fra koranen, blant annet den første suraen. I tillegg kan og bør de be både ekstra bønner som følger det samme mønsteret som de obligatoriske, og bønner som bare bes med tungen eller i hjertet (du'a). Ordet bønn heter salah på arabisk og betyr å bøye seg. Dette gjøres ved soloppgang, ved middagstid, om ettermiddagen, ved solnedgang og om kvelden. For å kunne be må man i tillegg vaske seg på en bestemt måte. Grunnen til dette er at man skal være rituelt ren før en henvender seg til Allah. Den betydeligste bønnen er middagsbønnen om fredagen. Det er en plikt for muslimske menn å møte opp i moskeen til denne bønnen.

 

Velferdsskatt (zakah)

Velferdsskatt

Velferdsskatt

er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah). Ordet zakat er tatt av den arabiske roten zaka som blant annet betyr "å vokse" eller "å bli renere". I islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de rike å betale av deres eiendeler. Dette er en slags skatt som alle må betale av sitt årlige overskudd. Profeten lagde klare retningslinjer for hvor mye zakah skulle være på. I dag er zakah på 2,5 % av det opparbeidete overskuddet i løpet av et år.

 

Fasten: (sawm) i måneden ramadan, som er den niende måneden i den muslimske kalenderen, er den nest siste søylen i islam. Det er den viktigste måneden fordi det var i denne måneden Muhammed fikk de første åpenbaringene fra Gud. Denne dagen kalles for lailatu al-kadr og det har blitt en tradisjon å feire denne dagen natten til den 27 ramadan. Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskene, som klare bevis for ledelsen og som et kriterium for hva som er rett og galt. Ramadan er en viktig periode for en muslim. Det å faste betyr å avstå fra mat, drikke, røyking og seksuelt samkvem. Enkelte grupper er fritatt fra faste. Det gjelder barn, gamle og syke.   

 

Pilegrimsreisen (hajj) er den siste av islams fem søyler. Den innebærer å reise til Mekka i en bestemt tidsperiode (7. til 13. dhul hijjah) for å utføre visse handlinger for Guds skyld. Det er ikke pålagt alle muslimer å utføre denne søylen, hvis man ikke har råd eller er syk. Selve hajj begynner og ender ved Kaba som i dag utgjør midtpunktet i den store Haram-moskeen. Ritualene som utføres under hajj er blitt innstiftet av Ibrahim.

 

Intervju med World Islamic Missions talskvinne

Vi møter Amber Khan på Blindern blant hennes mange medstudenter. For Amber er tiden en knapp ressurs og intervjuet foregår derfor i hennes lunsjpause. Hun geleider oss gjennom den folksomme kantinen i Fredrikkebygningen og finner til slutt et roligere bord.

 

Amber ble utpekt til World Islamic Missions talskvinne gjennom et demokratisk valg. Hun forteller at World Islamic Mission har en aktiv kvinnegruppe, men at deres aktivitet først og fremst dreier seg om moskeen og arbeidet innad i World Islamic Mission. Ved valget av talsperson var det derfor et sterkt ønske om en kvinne som kunne representere organisasjonen utad.

 

Hva står ordet Mission for i navnet deres?
- Navnet kan kanskje virke litt misvisende, sier Amber. Hun forteller at World Islamic Mission ikke driver med noe misjonerende arbeid, men at navnet blant annet er et resultat av at de ikke vil avgrense sine aktiviteter ved å kalle seg moské. Moskeen står selvfølgelig sentralt, men ved å kalle seg World Islamic Mission viser de at organisasjonen driver med mer enn bare det liturgiske.

 

Kalligrafi

Arabisk kalligrafi

Hvilket arbeid utfører World Islamic Mission?
- Moskeen og praktiseringen av islam er det viktigste, samtidig som de har flere tiltak som ikke direkte er knyttet til religionen. World Islamic Mission er en møteplass der muslimer kan utøve sin religion og få veiledning. Amber nevner at ungdommen er en viktig satsningsgruppe. World Islamic Mission samarbeider med politiet angående problemer med kriminalitet. De arrangerer også datakurs for de unge og holder kurs i urdu, det offisielle språket i Pakistan. Amber forteller ivrig om deres nystartede prosjekt der det undervises om islam på norsk. Dette er et tilbud til nordmenn som vil lære mer om islams teologi. På spørsmålet om hva som skiller World Islamic Mission fra andre islamske forbund i Norge, får vi høre at det ikke er store forskjeller. Hun forteller at ulikhetene først og fremst ligger i aktivitetene utenfor moskeen, det er utvalget av kurs og deres dybde som kan variere.

 

Hvordan er det å være muslim i det norske samfunnet?  Møter dere noen problemer angående praktisering av islam?
- Siden Norge har religionsfrihet er ikke praktiseringen noe problem. Videre forteller Amber at muslimer likevel møter flere fordommer. For mange muslimer oppleves dette som vanskelig, spesielt i de siste årene etter terroraksjonen i NewYork i 2001. Hun ser på fordommene som et tegn på mangel av kunnskap, en mangel som også ligger til grunn for det negative synet mange har på hijaben. Amber er selv bærer av dette hodeplagget og forteller at hijaben vekker mange reaksjoner siden den er så synlig. Det er blitt vanlig å se på plagget som påtvunget og kvinnediskriminerende. Mange fokuserer på det seksuelle aspektet, det at den skal skjule skjønnheten, men for Amber og de fleste andre muslimer er dette ubetydelig. Hun bærer hijab som et uttrykk for sin religion, akkurat som kristne velger å bære kors som et symbol på kristendommen.

Selv om vi har valgt et av de roligere hjørnene i spisesalen, er det nok av bakgrunnsstøy. Det summer i stemmer og knitrer i arbeidspapirene som studentene har spredt utover bordene. Amber forteller at utdannelse er svært viktig i hennes religion. Mange har et inntrykk av at islam oppfordrer jenter til å bli hjemme, men faktumet er at Koranen uttrykker viktigheten av utdannelse for begge kjønn.

- Det er faktisk slik at religionen fremfor kulturen oppfordrer til utdannelse, sier Amber. Hun utdyper ved å fortelle om de mange kvinnelige muslimske lederskikkelsene i Asia, som er et fremmed fenomen for de fleste i Norge og resten av den vestlige verden. Spesielt i Sørøst-Asia er det mange kvinnelige ledere som tolker Koranen og yter respekt.

 

Hva synes du om måten islam fremstilles i media? Får ikke-muslimske nordmenn et feil inntrykk av religionen?
- Ja, absolutt, de får ikke et helhetlig bilde. Det legges vekt på det negative og fordommene forstørres.  Amber synes bildet burde være mer nyansert, men for å få til dette kreves det at flere muslimer tar til orde. En person kan ikke alene representere de mange retningene innenfor islam, et nyansert bilde krever mange stemmer.

- Hijab er kvinneundertrykkende, men noen velger å gå med det selv, er ordene Amber bruker for å beskrive en typisk problemstilling i norsk media. Det blir ingen likestilt debatt, den er ofte enveiskjørt.

 World Islamic Mission har ikke noen problemer med at Norge har en statskirke og en statsreligion. Selv synes ikke Amber det er vanskelig å kommunisere med mennesker som har en annen religion. Det er faktisk enklere å kommunisere med religiøse mennesker enn med de som ikke har noen religion, dette gjelder spesielt med kristne og jøder. Videre nevner hun at også World Islamic Mission får statsstøtte. Til slutt understreker Amber igjen viktigheten av at muslimer engasjerer seg i Norge. Hun ønsker at mange skal ta til ordet for sin religion for å skape et nyansert bilde av den, samtidig som de er åpne for dialog.

 

 

2004 © Oslo katedralskole
Teksten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Midt blant mange (februar 2004)