Gamle Aker kirke :: om prosjektet

Gamle Aker kirke (luthersk kristendom, statskirken)

Akersbakken 26  (T. 21 93 81 85)

Se også:

Av Yousef Musavi og Kabeer Nasir (4. februar 2004)

Et stykke historie: Gamle Aker kirke

Gamle Aker kirke er Oslos eldste kirke, fra ca. år 1080, og ligger rett ved Oslo katedralskole. Kirken er bygd i kalkstein, og har en enkel romansk stil. På kirkegården her ligger bl.a. Hans Nielsen Hauge begravd. Gamle Aker kirke er en del av den norske statskirken.

Intervjuet tok sted i andre etasje i Gamle Aker kirkesenter. Vi snakket med Sylvi Baardseth Panjwani, som er ledende sogneprest på St. Hanshaugen. Det inkluderer altså Gamle Aker, Markus og Lovisenberg, men hun har hovedsete i Gamle Aker.

Hva kjennetegner den Lutherske kirke i Norge?
- Det er jo en kirke som dekker hele landet og vi har jo en rekke biskoper som holder sammen og samtidlig er selvstendige. Det er ikke en biskop på toppen, ikke som enkelte kirker med erkebiskop og paven som hos katolikkene, slik at det er likeverdige. Også har vi et kirkemøte som er valgt - et slags storting innenfor kirken. Vi er en del av den store lutherske familie i verden. Fordi vi er selvstendige finner du veldig mange ulike meninger innenfor kirken, og det skal mye til før noen går for langt utenfor det vi har definert som våre synspunkter. Det blir da den enkelte biskop i dialog med de andre biskopene som avgjør dette, men det er ikke noe flertallsbeslutning. Vi er et folkekirke fordi det er jo dette med et statkirke som vi da også er, og det betyr at det er veldig mange som er medlemmer uten noen gang å gå i kirken. Man blir medlem dersom man er døpt som barn og da kan vi ikke si: "Nei, nå tror du ikke nok, nå får du ikke være medlem lenger". Det er opp til den enkelte å bestemme.

Gamle Aker kirke.

Gamle Aker kirke - Norges eldste kirke, fra år 1080.

Hvordan er det å leve i et pluralistisk samfunn som Oslo, og hvilke fordeler og ulemper ser du ved dette?
- Fordelen er at vi er på en måte er verden i miniatyr her, og et pluralistisk syn på hvordan det er å være menneske i denne verden er en fordel. Ulempen er selvfølgelig at ikke alle som bor i Oslo nå vet hva kirken er og hva kirken står for, mens i gamle dager visste alle det fordi at det var allmennkunnskap. Uansett hvor mye man gikk i kirken, visste man hva kriste trodde på og hva det gikk ut på. Slik har vi ikke lenger, så dermed kreves det mye mer dialog med andre for å forklare hva vi tror på og hva den kristne kirke er.

-Hvordan er det å leve i et samfunn som i stadig større grad blir sekularisert?
- Det er stadig mer utfordrende for den som velger å leve som kristen i den kristne tro og for oss som kirke, nettopp fordi allmennkunnskapen ikke er der lenger. Dermed blir dialogen på en måte tyngre, fordi man ikke starter med samme utgangspunkt i en samtale. Men vi kan ikke styre det enkelte mennesket, fordi vi tror på det enkelte menneskets frihet og menneskets ansvar for egne handlinger. Så det er mer tungvint på en måte, men samtidig mer utfordrende, det er det positive med det.

Hvordan er deres forhold til andre kristne samfunn i Norge?
- I en by som Oslo er det mange kristne samfunn, og vi har jo ikke så veldig mange møtepunkter fordi vi har mer enn nok med å jobbe lokalt. Men der det er naturlig så har vi det, vi et nært forhold til metodistkirken fordi de har sitt senter like ned i veien her. Vi har et visst samarbeid med St. Olav menighet som er den katolske menigheten her nede, og i hvert fall en gang i året, på palmesøndag, starter vi med noe felles. Også har vi den russisk-ortodokse menigheten som har sin kirkegård her, og som i tider har lånt menigheten før de fikk sitt eget rom der nede, hvor vi også har felles møtepunkter. Og vi har den serbisk-ortodokse menigheten som har noen av sine møter her i huset, så det blir på de punkter der det er naturlig å møtes, men det er mye mindre enn man skulle tro fordi hvert enkelt kirkesamfunn har så mye å gjøre selv at det liksom blir ekstra å ta kontakt med andre. Generelt har vi et godt forhold til hverandre i et by som Oslo.

Gamle Aker kirkesenter.

Gamle Aker kirkesenter.

Er dere misjonerende?
- Ja, enhver kirke er misjonerende, men hvor mye det blir ut av det er en annen sak, for å si det sånn. Den eneste reelle misjonsvirksomheten er at når vi er i dialog med andre, sier vi hva vi tror på og vi ønsker at alle skal tro på det, Vi sender ikke ut egne for å misjonere eller evangelisere, det eneste vi gjør er å støtte organisasjoner. Hvor mye hver enkelt kirke vektlegger misjonsvirksomheten varierer litt. Enkelte menigheter satser veldig på dette med å gå ut og omvende folk. Det gjør vi ikke her på grunn av manglende kapasitet, og jeg mener det er mer enn nok med dialoger som oppstår naturlig.

Hva synes dere/du om ekteskap på tvers av religioner?
- Det blir et valg som den enkelte må gjøre, men vi vet at det kan skape problemer fordi det er forskjeller på de ulike religionene, ikke minst der hvor barn kommer inn i bildet, hvor barn kan bli dratt mellom foreldrenes ulike religioner. Men det er avhengig av hvor aktiv religiøse de to er. Er de to sekulariserte og kommer fra hver sin religion, behøver det ikke å bety noe særlig, men dersom religionen betyr mye for den ene eller for begge kan det skape problemer, særlig for neste generasjon. En som gifter seg med en fra en annen religon er som oftest klar over at her er det problemer, eller kan være problemer. Ofte oppdager to ulike mennesker når de gifter seg at man trodde man var likere enn man var. Forskjellene kan være store på mange områder, men når det gjelder religion er man klar over forskjellene fra starten, og da er det på en måte lettere å forholde seg til det enn andre problemer som man møter. Derfor tror jeg ikke det er så ofte at religionen skaper det største problemet mellom ektefeller, i hvert fall ikke før det kommer i forholdet til barn. Men man skal tenke seg godt om dersom man er fra to forskjellige religioner og i tillegg til forskjellige kulturer. Det er to forskjellige ting, jeg skjønner veldig godt at det er mye skilsmisser i når ektefellene fra helt forskjellige land. Mange problemer kan oppstå men jeg tror det som oftest ikke er fordi de har forskjellige religioner, snarere fordi det er forskjellige kulturer og tradisjoner som blir for tunge eller for vanskelige.

Hva er ditt syn på statskirken, synes du f.eks. at statskirken hører hjemme i et pluralistisk samfunn?
- Der er jeg pragmatisk. Statskirken i Norge fungerer og derfor synes jeg det er veldig all right, selv om det i prinsippet er galt. Det er greit at et land har en hovedreligion, og innenfor denne religon en spesiell retning, så lenge det samtidig er tolerant mot andre. Mange hevder at statskirkeordningen faktisk kommer andre religioner til gode i Norge, fordi at politikerne er nødt til å passe på at andre religioner får samme rettigheter som Den norske kirke. Dermed får de ulike religionene en støtte her som de ikke får land som ikke har statskirke; det kan komme alle til gode. Statskirken er ikke noen idealkirke, men så lenge det ikke hindrer religionsfrihet i Norge og ikke skaper første- og annenrangs borgere, syns jeg det er helt greit. Religion påvirker et lands identitet, og når man tenker på at dette er en kirke med tusenårig tradisjon, så er det bedre å være bevisst denne påvirkningen. Det blir lettere å endre på ting når man vet hvor det kommer fra.

Prekestol

Prekestolen i Gamle Aker kirke er bygd i barokkstil.

Hva synes du eller dere om et eventuelt forbud mot religiøse effekter på grunnskolen?
- Det synes jeg ikke hører noen sted hjemme fordi religionen er en del av et menneskes identitet, og det skal man få lov til å vise også. Jeg ikke har noen sans for den debatten som pågår i Frankrike. I helt spesielle tilfeller kan det være kronglete i forhold til deler av undervisningen, men man skal få lov til å vise hvem man er.

Hva er deres syn på homofili? Er det akseptert i denne menigheten?
- Ja, i denne menigheten er det akseptert. Det er helt uproblematisk nå, men det er klart det ikke bestandig ikke har vært slik. I denne delen av byen er det en kurant sak, og i en av de tre kirkene som jeg har ansvaret for, Markus Kirke, har de i våpenhuset hengende regnbueflagget som et tegn på at homofile er hjertelig velkommen. Det har vi ikke i Gamle Aker, men her er det også uproblematisk.

Kan du fortelle litt om menigheten, som for eksempel størrelse og bakgrunn?
- Hvis du bare tenker på Gamle Aker som enhet, så bor det vel cirka 6500 mennesker, men hvor stor prosent av de som faktisk er medlemmer av denne kirken er jeg ikke riktig sikker på. Når det gjelder bakgrunn, så har du kommet til den menigheten som har den eldste kirken her i byen, Oslos eldste bygg og eneste middelalderkirke. Den var i sin tid hovedkirke for hele området rundt byen og byen var da gamlebyen.

Hvis sekulariseringen i Norge kommer så langt at kirke og stat blir skilt, tror du kirken vil klare seg på folkets gode vilje?
- Denne kirken er nok mindre i faresonen enn enkelte andre, fordi det nettopp er en gammel middelalderkirke med betydning ikke bare for lokalbefolkningen, men for hele Oslo på lik linje med domkirken. Det er nå en turistkirke og en kirke som folk søker til bryllup, barnedåp og gravferd. Den står så sterkt at den vil klare seg, men det er veldig vanskelig å spå i hvilken retning et skille mellom stat og kirke vil slå ut. Lokalbefolkningen kommer trolig til å støtte mer opp om kirken, men det kan også hende enkelte vil slå fra seg forpliktelsen til å holde på kirken. Usikkerheten gjør det vanskelig å svare på spørsmålet.

2004 © Oslo katedralskole
Teksten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Midt blant mange (februar 2004)